Adwokaci Śląscy - adwokat Katowice, odszkodowania, kancelaria
Zadzwoń do nas, jeżeli Twój bliski, przyjaciel, pracownik lub wspólnik zostanie zatrzymany lub aresztowany.

Skuteczna ochrona jego praw wymaga szybkiego i profesjonalnego działania, zwłaszcza na wstępnym etapie postępowania karnego.
W takich sytuacjach zawsze można do nas zadzwonić pod dyżurny numer telefonu, który jest czynny całą dobę.
Gwarantujemy udział w czynnościach procesowych i bezpośredni kontakt z osobą zatrzymaną.

Zadzwoń, a my zajmiemy się resztą!
Jesteśmy wyspecjalizowaną kancelarią adwokacką, oferującą szczególny pakiet usług prawniczych, adresowanych tak do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Działamy w formie spółki partnerskiej, zarządzanej przez adwokatów - partnerów: Piotra Łabno, Jerzego Sierżanta i Adama Gomołę.

Nasz zespół uzupełniają współpracujące z nami:
Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandry Sokołowskiej
Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Musielaka
zespół aplikantów adwokackich

W celu skutecznego i profesjonalnego świadczenia pomocy prawnej stworzyliśmy odpowiedni zespół prawników i wypracowaliśmy własne, bardzo skuteczne procedury i schematy działania.
U nas nie ma spraw ważnych i ważniejszych, dla nas najważniejszy jest Klient.
Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i rozpoznajemy ją pod wieloma aspektami, tak aby znaleźć rozwiązanie najkorzystniejsze dla Naszego Klienta.
W skrócie
 • obrona na wszystkich etapach procesu karnego
 • reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych
 • sporządzanie pism procesowych (zawiadomienia o przestępstwie, apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski)
 • porady z zakresu prawa karnego
 • skargi do ETPCz w Strasburgu
Postępowanie przygotowawcze
 • reprezentacja i ochrona interesów podejrzanego o przestępstwo w toku śledztwa i dochodzenia
 • udział w posiedzeniach "aresztowych", w tym w zakresie Europejskiego Nakazu Aresztowania
 • składanie zawiadomień o przestępstwie, reprezentowanie interesów pokrzywdzonego
 • reprezentacja interesów obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • udział w czynnościach procesowych (przesłuchania, konfrontacje, przeszukania) prowadzonych przez Prokuraturę, Policję, ABW, CBA, urzędy skarbowe, urzędy celne
 • zaskarżanie niekorzystnych decyzji procesowych
Proces sądowy
 • obrona w postępowaniu sądowym - we wszystkich instancjach
 • reprezentacja na rozprawach i posiedzeniach sądu
 • reprezentowanie pokrzywdzonych jako oskarżycieli posiłkowych, powodów cywilnych
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • zaskarżanie niekorzystnych orzeczeń sądowych, udział w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym
 • sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
Postępowanie wykonawcze
 • wnioski o odroczenie wykonania kary
 • wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • wnioski o przerwę w wykonaniu kary
 • wnioski o ułaskawienie
 • wnioski o odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie
 • zażalenia w postępowaniu wykonawczym
W skrócie
 • doradztwo prawne
 • sporządzanie pism procesowych (pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne)
 • reprezentacja sądowa
Windykacja wierzytelności i egzekucja należności
 • wezwania do zapłaty, propozycje ugody - polubowne dochodzenie wierzytelności przed skierowaniem sprawy na drogę sądową
 • postępowanie sądowe (postępowania o zapłatę) - reprezentacja i doradztwo
 • wszczęcie i kierowanie egzekucją we współpracy z komornikiem
 • skargi na czynności komorników
 • powództwa przeciwegzekucyjne
 • zabezpieczenia wierzytelności
Odszkodowania - ubezpieczenia
 • odszkodowania z tytułu umów OC, AC, NNW - PZU, ZUS
 • odszkodowania osobowe (za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia)
 • odszkodowania komunikacyjne, za szkody rzeczowe, za szkody majątkowe, za błędy medyczne, za wypadki przy pracy
 • zadośćuczynienia za krzywdy (psychiczne, moralne)
 • reprezentacja Klientów w negocjacjach, postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
Umowy cywilnoprawne
 • opiniowanie przedstawionych projektów umów
 • sporządzanie i negocjowanie warunków umów
 • umowy sprzedaży, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy najmu i dzierżawy, umowy kredytu, pożyczki, darowizny, umowy o roboty budowlane
 • kontrakty menadżerskie
 • umowy nienazwane
Prawo zobowiązań
 • postępowanie nakazowe, upominawcze i gospodarcze
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
 • sprawy związane z windykacją należności
 • odszkodowania i sprawy konsumenckie
Spadki
 • kompleksowa obsługa prawna spraw spadkowych
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności
 • ustalanie prawa do zachowku
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku
 • sprawy o obalenie testamentu
 • uznanie za zmarłego
 • opodatkowanie i zabezpieczenie spadków
Prawo rzeczowe
 • ochrona własności
 • stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia
 • uwłaszczenia
 • uzgadnianie stanu prawnego nieruchomości
 • podziały majątku
W skrócie
 • doradztwo prawne
 • rozwody, alimenty, podziały majątku
 • separacje
 • ubezwłasnowolnienie
 • sprawy nieletnich
 • reprezentacja procesowa
 • sporządzanie pism procesowych (pozwy, wnioski apelacje i zażalenia)
Rozwód i separacja
 • kompleksowa reprezentacja w procesie o rozwód lub separację
 • udział w mediacjach małżonków
 • rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie
 • rozwód z obcokrajowcem
 • podział majątku
 • sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
Alimenty
 • dochodzenie alimentów na dzieci, na małżonka
 • zmiana wysokości ustalonych alimentów
 • wniosek do komornika o egzekucję alimentów
 • stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy o zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów
 • alimenty dla kobiety ciężarnej, pokrycie kosztów porodu i połogu
 • wystąpienie do sądu o zaspokojenie potrzeb rodziny
Sprawy majątkowe
 • przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe małżonka
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (np. zaciąganie nadmiernego zobowiązania, zbycie nieruchomości, umowy poręczenia)
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (np. z uwagi na uzależnienie)
 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty
 • małżeńskie umowy majątkowe
 • zniesienie wspólności ustawowej (intercyza)
Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem
 • sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy związane z wydaniem dziecka
 • porozumienie odnośnie istotnych spraw dziecka
 • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi
 • zakazanie styczności z dzieckiem jednemu z rodziców
 • zmiana wyroku rozwodowego odnośnie władzy rodzicielskiej
Ustalenie rodzicielstwa
 • uznanie dziecka
 • sądowe ustalenie ojcostwa (na podstawie oświadczenia lub badań DNA)
 • ustalenie macierzyństwa
 • zasądzenie alimentów
 • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
 • unieważnienie uznania dziecka
 • zmiana nazwiska
Prawo handlowe i gospodarcze
 • doradztwo prawne
 • kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach gospodarczych
 • negocjacje
 • rejestracja (tworzenie) spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna)
 • łączenie, przekształcanie, przejmowanie i likwidacja spółek prawa handlowego
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących transakcji
 • zmiany w zakresie składu osobowego organów (zarząd, rada nadzorcza itd.) oraz wysokości kapitału zakładowego lub akcyjnego
 • pomoc prawna przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek, w tym np. ustanawianie prokury, przygotowywanie projektów dokumentów prawnych i obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • transport krajowy i międzynarodowy
 • spedycja
Prawo pracy
 • doradztwo prawne
 • reprezentacja procesowa
 • pozwy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • mobbing
 • sporządzanie pism procesowych
Prawo administracyjne
 • doradztwo prawne
 • odwołania
 • zażalenia
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • reprezentacja przed Sądami Administracyjnymi