Obowiązki właściciela nieruchomości związane z odbiorem odpadów komunalnych

przez admin

W czasie epidemii, kiedy wielu przedsiębiorców nie może prowadzić działalności gospodarczej w takim zakresie jak dotychczas, warto wolny czas poświęcić na analizę zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z obowiązującymi przepisami.  Czy jako przedsiębiorca wywiązuję się ze wszystkich ciążących na mnie obowiązków?  Często przedsiębiorcy mała wagę przykładają do realizacji obowiązków związanych z gospodarką odpadami, dlatego dzisiaj poświęcimy…

WHISTLEBLOWING- DYREKTYWA O SYGNALISTACH

przez admin

Osoby pracujące dla organizacji publicznej lub prywatnej, a także utrzymujące kontakt z taką organizacją w związku z prowadzoną działalnością zawodową, niejednokrotnie jako pierwsze dowiadują się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego, do jakich dochodzi w ramach funkcjonowania owych podmiotów. Zgłaszając naruszenia prawa Unii, które są szkodliwe dla interesu publicznego, osoby takie działają jako „sygnaliści”,…

Spoczywanie biegu terminów procesowych i rozpoznawanie spraw w postępowaniu karnym w czasie epidemii COVID-19

przez admin

Uchwalona przez Sejm RP w dniu 28 marca 2020 r. nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła – poprzez dodanie art. 15 zzs – zasadę, iż w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach karnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Zmiana ustawy prawo upadłościowe, kto skorzysta?

przez admin

24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy prawo upadłościowe (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw), która wprowadziła szereg zmian w stosunku do dotychczasowego postępowania upadłościowego.  Nowe przepisy (za wyjątkiem tych dotyczących likwidacji masy upadłości) znajdą zastosowanie dopiero do postępowań w których wniosek o…

Windykacja należności pieniężnych w czasie ograniczonej działalności sądów, czekać bezczynnie czy działać?

przez admin

W obecnej, kryzysowej sytuacji, wywołanej stanem epidemii COVID-19, sądy cywilne nie będą rozpoznawać wniesionych powództw, w tym nie będą wyznaczać rozpraw, ograniczając się jedynie do rozpatrywania tzw. „spraw pilnych”.    Jakie zatem szanse na odzyskanie należnej mu zapłaty ma przedsiębiorca – wierzyciel, którego kontrahent zwleka z płatnością? Pytanie to staje się tym bardziej istotne, jeżeli…