COVID – 19 a prawna dopuszczalność stosowania środków przymusu medycznego oraz środków przymusu bezpośredniego

Obserwowany w ostatnim czasie skokowy wzrost zachorowań na COVID – 19, a co za tym idzie zwiększone prawdopodobieństwo kontaktu z osobą, będącą nosicielem wirusa SARS – CoV – 2, spowodował stosowanie tzw. środków przymusu medycznego, przede wszystkim kwarantanny oraz izolacji w warunkach domowych na niespotykaną dotąd skalę.

Oświadczenia majątkowe a wierzytelności. Wpisywać czy nie ?

Kwiecień to miesiąc, w którym zgodnie z regulacjami ustawowymi osoby pełniące różnorakie funkcje publiczne zobowiązane są złożyć oświadczenia majątkowe. Wszyscy wiemy, że wypełnianie oświadczeń majątkowych od lat nastręcza wiele problemów interpretacyjnych, z którymi borykają się nie tylko radni, burmistrzowie czy prezydenci miast, ale również posłowie, senatorowie a częstokroć nawet prokuratorzy i sędziowie

Uzyskanie przerwy w wykonaniu kary będzie łatwiejsze z uwagi na epidemię koronawirusa?

Specustawa koronawirusowa oraz zmieniająca ją ustawa z 31 marca 2020 r. przewidują istotne regulacje, umożliwiające osobom odbywającym karę pozbawienia wolności uzyskanie przerwy w jej wykonaniu, w sytuacji, gdy udzielenie tejże przerwy może przyczynić się do ograniczenia lub wyeliminowania epidemii.

Obowiązywanie umowy najmu lokalu w czasie epidemii koronawirusa

Ustawa z dnia 21 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła pakiet przepisów...

Ustawa antyprzemocowa – ratunek dla ofiar przemocy w okresie stanu epidemii?

Długo wyczekiwany projekt tzw. Ustawy antyprzemocowej – nakaz natychmiastowego opuszczenia domu przez sprawcę potencjalnym ratunkiem dla ofiar przemocy domowej nasilającej się w warunkach izolacji spowodowanej COVID-19 ?

Whistleblowing - Dyrektywa o sygnalistach

Osoby pracujące dla organizacji publicznej lub prywatnej, a także utrzymujące kontakt z taką organizacją w związku z prowadzoną działalnością zawodową, niejednokrotnie jako pierwsze dowiadują się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego, do jakich dochodzi w ramach funkcjonowania owych podmiotów.

Obowiązki właściciela nieruchomości związane z odbiorem odpadów komunalnych

W czasie epidemii, kiedy wielu przedsiębiorców nie może prowadzić działalności gospodarczej w takim zakresie jak dotychczas, warto wolny czas poświęcić na analizę zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z obowiązującymi przepisami. Czy jako przedsiębiorca wywiązuję się ze wszystkich ciążących na mnie obowiązków?

Zmiana ustawy prawo upadłościowe, kto skorzysta?

24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy prawo upadłościowe (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw), która wprowadziła szereg zmian w stosunku do dotychczasowego postępowania upadłościowego.

OPRACOWANIA