Spoczywanie biegu terminów procesowych i rozpoznawanie spraw w postępowaniu karnym w czasie epidemii COVID-19

przez admin

Uchwalona przez Sejm RP w dniu 28 marca 2020 r. nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła – poprzez dodanie art. 15 zzs – zasadę, iż w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach karnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.