Kancelaria Adwokaci Śląscy świadczy wyspecjalizowaną, wszechstronną pomoc prawną w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz w sprawach karnych gospodarczych.

Skuteczna obrona w postępowaniu karnym wymaga szybkiego i profesjonalnego działania, zwłaszcza na wczesnym jego etapie, a nawet jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego w fazie in personam.

Dlatego też świadczymy kompleksową obsługę prawną jeszcze przed wszczęciem śledztwa czy dochodzenia, a następnie podejmujemy się obrony na wszystkich etapach postępowania karnego – od postępowania przygotowawczego, przez postępowanie sądowe, aż po postępowanie wykonawcze. Reprezentujemy również pokrzywdzonych, w tym podmioty gospodarcze, w postępowaniach w sprawach z oskarżenia prywatnego, jak również występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych. 

Oferta Kancelarii kierowana jest zarówno do Klientów Indywidualnych, jak i do Przedsiębiorców, którzy w toku prowadzonej działalności gospodarczej bądź to borykają się z nieuczciwymi kontrahentami, czy pracownikami, bądź też – sami znajdą się w sytuacji wymagającej wsparcia obrońcy. 

Pomoc obrońcy w przypadku Przedsiębiorców nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na projektowaną regulację prawną dotyczącą odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przewidującą szereg negatywnych skutków dla przedsiębiorców, w przypadku popełnienia czynów zabronionych pozostających w związku z ich działalnością.

Najczęściej sygnalizowana odpowiedzialność dotyczy czynów popełnionych przez pracowników, pełnomocników czy prokurentów podmiotu gospodarczego. 

Możliwość poniesienia przez Spółkę czy inny podmiot prawa handlowego odpowiedzialności finansowej jest przy tym w szeregu przypadków niezależna od osiągnięcia przez ów podmiot korzyści materialnej.

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej występuje nadto szereg zagrożeń, mogących prowadzić do odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej.

Kancelaria jest gotowa wesprzeć menadżerów czy przedsiębiorców m.in. w sprawach karnych związanych z:

 • działaniem na szkodę Spółki,
 • odpowiedzialnością członków zarządu Spółek,
 • korupcją gospodarczą,
 • łapownictwem czynnym i biernym,
 • tzw. „praniem brudnych pieniędzy”,
 • oszustwami finansowymi, kredytowymi,
 • przestępstwami na szkodę wierzycieli,
 • nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji, 
 • przestępstwami przetargowymi oraz związanymi z zamówieniami publicznymi,
 • doprowadzeniem do upadłości czy likwidacji podmiotu.

Reprezentujemy menadżerów i przedsiębiorców również w sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego, takich jak:

 • uchylanie się od obowiązku podatkowego (szerzej znane jako oszustwa podatkowe),
 • podanie nieprawdziwych danych w deklaracjach i oświadczeniach podatkowych,
 • nieskładanie informacji podatkowych, zgłoszeń rejestracyjnych,
 • nieuiszczanie podatków w terminie,
 • nieprowadzenie, bądź nierzetelne albo wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • niewystawienie faktury lub rachunku, wadliwe lub nierzetelne ich wystawienie, posługiwanie się nierzetelnymi dokumentami,
 • wprowadzenie w błąd organów i narażenie przez to na nienależny zwrot podatku (w szczególności podatku VAT, podatku akcyzowego)
 • utrudnianie kontroli podatkowej,
 • niedopełnienie nadzoru nad działalnością przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej.

W przypadku przestępstw o charakterze karnoskarbowym niezmiernie istotnym jest zabezpieczenie interesów Klienta już na etapie postępowania kontrolnego, czy podatkowego, toczących się przed Urzędami Skarbowymi, czy Urzędami Celno-Skarbowymi. 

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu takich postępowań wskazuje bowiem, iż ich przebieg wywiera ogromny wpływ na wynik toczącego się w późniejszym czasie postępowania karnego. Zakres czynności podejmowanych przez Kancelarię w toku postępowań podatkowych został przedstawiony na podstronie „Postępowanie podatkowe”.

Całokształt działań podejmowanych przez Kancelarię w toku postępowań karnych czy karnych skarbowych ma na celu również uchronienie Klientów od negatywnych skutków o charakterze majątkowym. 

Nierzadko spotykaną sytuacją jest bowiem zastosowanie względem sprawców omawianych powyżej przestępstw środka przymusu w postaci zabezpieczenia majątkowego.

Zabezpieczenie majątkowe może zostać ustanowione na mieniu podejrzanego lub oskarżonego, bądź też na mieniu podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej, a jego celem jest zabezpieczenie wykonania środka karnego, grzywny, świadczenia pieniężnego, środka kompensacyjnego, zwrotu pokrzywdzonemu korzyści majątkowej, czy też – w przypadku przestępstw skarbowych – obowiązku zwrotu korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa oraz uiszczenie należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem zabronionym. 

Zabezpieczenie majątkowe ustanawiane jest na ruchomościach, wierzytelnościach czy innych prawach majątkowych podejrzanego lub oskarżonego, bądź też polega na ustanowieniu zakazu zbywania i obciążania nieruchomości. 

Natomiast sankcje o charakterze majątkowym obejmują w szczególności:

 • orzeczenie kary grzywny,
 • orzeczenie świadczenia pieniężnego,
 • orzeczenie obowiązku naprawienia szkody, nawiązki oraz zadośćuczynienia,
 • przepadek korzyści majątkowej. 

Powyższy katalog możliwych środków i sankcji o charakterze majątkowym ukazuje, iż obrona w postępowaniach karnych i karnych skarbowych ma charakter wielopłaszczyznowy i powinna się skupiać również na przeciwdziałaniu bezzasadnym zabezpieczeniom majątkowym, dokonywanym na majątku podejrzanego czy oskarżonego, a w dalszej kolejności – staraniach o zminimalizowanie potencjalnych kar majątkowych.

Jednym z naszych priorytetów jest również zminimalizowanie negatywnych skutków toczących się postępowań karnych i karnych skarbowych, wpływających na pozycję i renomę naszych Klientów.