Kancelaria świadczy na rzecz Przedsiębiorców pomoc prawną w zakresie spraw związanych z przestępstwami gospodarczymi i karnoskarbowymi.

Istotą ochrony interesów naszych Klientów jest przedsięwzięcie działań na jak najwcześniejszym etapie postępowania, jeszcze przed skierowaniem postępowania karnego przeciwko Naszym Klientom. Działania Kancelarii skupiają się na kontroli legalności czynności podejmowanych przez organy ścigania, takie jak Policja, CBA, ABW, CBŚ czy Prokuratury różnych szczebli, w tym wykrywaniu ewentualnych błędów proceduralnych.

Reprezentujemy Klientów we wszystkich czynnościach procesowych, już na etapie przesłuchania w charakterze świadka, przesłuchania w charakterze podejrzanego, po reprezentację na etapie postępowania sądowego, a następnie wykonawczego.

Dolegliwości związane z toczącym się postępowaniem karnym czy karnym skarbowym są daleko idące i częstokroć prowadzą do perturbacji w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej.

Warto mieć na uwadze, że postępowanie karne może wiązać się z takimi czynnościami organów ścigania, jak w szczególności:

 

 • zatrzymanie osoby podejrzanej, przedstawienie zarzutów,
 • zastosowanie środków zapobiegawczych, takich jak tymczasowe aresztowanie, dozór Policji,
 • zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu, zakaz porozumiewania się z określonymi osobami,
 • przeszukanie w miejscu prowadzenia działalności, przeszukanie mieszkania podejrzanego,
 • zatrzymanie dokumentacji podmiotu gospodarczego,
 • zabezpieczenie majątkowe na mieniu podejrzanego czy oskarżonego, jak również na mieniu innych osób,
 • zablokowanie rachunku bankowego,
 • ustanowienie przymusowego zarządu przedsiębiorstwa i wyznaczenie zarządcy.

Do najczęstszych zarzutów stawianych przedsiębiorcom należą, w zakresie przestępstw przeanlizowanych na gruncie Kodeksu Karnego:

1/ Fałszerstwo materialne dokumentów, polegające na podrabianiu lub przerabianiu dokumentu lub używaniu takiego dokumentu jako autentycznego (art. 270 § 1 k.k.); karalne jest również wypełnienie blankietu opatrzonego cudzym podpisem, na szkodę i niezgodne z wolą podpisanego, jak również
używanie takiego dokumentu (art. 270 § 2 k.k.),
2/ Fałszerstwo materialne faktur, polegające na przerobieniu lub podrobieniu faktury w zakresie okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej, innej należności o charakterze podatkowym, lub zwrotu takiej należności. Penalizacji podlega również używanie nierzetelnych faktur (art. 270a k.k.). Co istotne, omawianego przestępstwa może dopuścić się każdy, niezależnie od tego czy osoba dopuszczająca się podrobienia, czy przerobienia faktury ma uprawnienia do wystawienia faktur.
3/ Fałszerstwo intelektualne dokumentu, polegające na poświadczeniu nieprawdy w dokumencie przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do jego wystawienia, co do okoliczności mającej znaczenie prawne (art. 271 k.k.). Omawiany przepis dotyczy zatem sytuacji, gdy sam dokument jest autentyczny, lecz jego treść pozostaje nieprawdziwa co do okoliczności posiadających znaczenie prawne.
Przestępstwo fałszerstwa intelektualnego ma charakter indywidualny, a zatem dopuścić się go może jedynie funkcjonariusz publiczny lub osoba fizyczna, upoważniona do poświadczania określonych okoliczności mających znaczenie prawne.
4/ Fałszerstwo intelektualne faktur, do którego znamion należy wystawienie faktury lub faktur, których wartość lub wartość łączna wynosi więcej niż 200.000 zł, stwierdzających nieprawdę, jak również używanie takich faktur (art. 271a k.k.). Istotnym jest, iż omawiane przestępstwo może zostać
popełnione zarówno przez osobę posiadającą uprawnienia do wystawienia faktury, jak i osobę, która wystawia fakturę nie posiadając ku temu uprawnień.
5/ Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, polegające – w uproszczeniu – na wyrządzeniu znacznej szkody majątkowej poprzez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Omawiane przestępstwo popełnione może zostać przez osoby, które zobowiązane są na podstawie ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. (art. 296 k.k.) Szkoda majątkowa obejmuje przy tym zarówno rzeczywistą stratę, jak i utracony zysk, przy czym szkoda ta ma przybrać postać „znacznej”, a więc w chwili popełnienia przestępstwa przekraczać wartość 200.000 zł. Odpowiedzialność na podstawie omawianego przepisu ponieść może przykładowo, w zależności od okoliczności stanu faktycznego, członek zarządu Spółki, Prokurent, dyrektor czy menadżer, syndyk masy upadłości, likwidator, kurator osoby prawnej, a nawet pełnomocnik Spółki.
6/ Przekupstwo, polegające na udzieleniu korzyści majątkowej lub osobistej osobie, która pełni funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji, jak również na obietnicy udzielenia takiej korzyści. Czyn ten polegać może również na takim działaniu, które skłonić ma osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa albo na udzieleniu korzyści majątkowej lub osobistej lub jej obietnicy za naruszenie przepisów prawa (tj. odpowiednio art. 229 § 1 i 3 k.k.),
7/ Tzw. pranie brudnych pieniędzy, związane z zagospodarowaniem korzyści pochodzących z przestępstwa, poprzez m.in. przyjmowanie, posiadanie, używanie, ukrywanie, transfer lub konwersję, czy też pomaganie w przenoszeniu własności lub posiadania wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa. Penalizacji podlega nadto podejmowanie innych czynności, mogących udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycie, zajęcie czy orzeczenie przepadku w/w wartości majątkowych (art. 299 k.k.)

8/ Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela, w razie grożącej niewypłacalności lub upadłości, poprzez usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie, niszczenie,obciążanie rzeczywiste lub pozorne składników swojego majątku (art. 300 § 1 k.k.), przy czym jeżeli czyn ten wyrządził szkodę wielu wierzycielom, przewidziana jest surowsza sankcja karna (art. 300 § 3 k.k.). Penalizacji podlega również udaremnienie wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego poprzez udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela (art. 300 § 2 k.k.)
9/ Pokrzywdzenie wierzycieli, poprzez udaremnienie lub ograniczenie zaspokojenia ich należności, polegające na tworzeniu nowej jednostki gospodarczej, w oparciu o przepisy prawa i przeniesieniu na nią składników swojego majątku (art. 301 § 1 k.k.). Nadto, częstym zarzutem jest doprowadzenie do upadłości lub niewypłacalności przez osobę będącą dłużnikiem kilku wierzycieli (art. 301 § 2 k.k.), czy też doprowadzenie – w sposób lekkomyślny – do swojej upadłości, przez trwonienie majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście niegospodarncyh (art. 301 § 3 k.k.)
10/ Zaspokojenie wybranych wierzycieli to kolejne z przestępstw pojawiających się w obrocie gospodarczym, a polegające na spłaceniu lub zabezpieczeniu tylko niektórych z wierzycieli, w sytuacji niemożności zaspokojenia wszystkich wierzycieli, a tym samym – działanie na szkodę pozostałych, w sytuacji grożącej niewypłacalności lub upadłości (art. 302 § 1 k.k.). W omawianej grupie przepisów karnych odnaleźć można nadto przestępstwo polegające na udzieleniu lub obietnicy udzielenia korzyści majątkowej wierzycielowi za działanie na szkodę innych wierzycieli, w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia upadłości (art. 302 § 2 k.k.)
11/ Zakłócenie przetargu publicznego, polegające na udaremnieniu lub utrudnieniu przetargu publicznego, nadto – wejściu w porozumienie z inną osobą, a tym samym działaniu na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany (art. 305 k.k.) Działanie to dokonywane jest w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przy czym korzyścią majątkową jest korzyść
zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego (art. 115 § 4 k.k.).

Natomiast w sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego:

1/ zatajenie przed organami podatkowymi przedmiotu opodatkowania lub podstawy opodatkowania, niezłożenie deklaracji, skutkujące narażeniem na uszczuplenie podatku (art. 54 k.k.s.)
2/ oszustwo podatkowe, polegające na podaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w składanej organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczeniu, bądź niezawiadomienie o zmianie danych nimi objętych, a przez to narażenie podatku na uszczuplenie (art. 56 k.k.s.)

3/ uporczywe niepłacenie podatku (art. 57 k.k.s.)
4/ nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji, rejestrów, urządzeń ewidencyjnych (art. 60 § 1 k.k.s.)
5/ nieprzechowywanie ksiąg w miejscu prowadzenia działalności, innym miejscu wskazanym jako siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, bądź też w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub miejscu wskazanym przez kierownika jednostki (art. 60 § 2 k.k.s.)
6/ nierzetelne prowadzenie ksiąg (art. 61 k.k.s.)
7/ niewystawienie lub wadliwe wystawienie faktury lub rachunku (art. 62 § 1 k.k.s.), jak również nierzetelne wystawienie faktury lub rachunku albo posługiwanie się takim dokumentem (art. 62 § 2 k.k.s)
8/ bezpodstawny zwrot podatku, polegający na wprowadzeniu w błąd organów skarbowych przez podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy, a przez to narażenie na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej, bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych (art. 76 k.k.s.)

Niemniej istotną jest ochrona naszych Klientów przed bezprawnymi działaniami członków organów Spółek (takich jak członkowie zarządu, członkowie kadr zarządzającej i menadżerskiej, prokurenci), czy też innych osób mogących działać na szkodę Spółki (pracownicy, podmioty świadczące obsługę księgową czy kadrową).

W powyższym zakresie usługi Kancelarii obejmują:

 • audyt wewnętrzny w ramach podmiotu gospodarczego,
 • rekomendowanie i wdrażanie procedur mających na celu skuteczną, bieżącą kontrolę nad działalnością członków organów Spółek i innych podmiotów mogących działać na szkodę Spółki,
 • inicjowanie postępowań karnych,
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu karnym jako pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych,
 • dochodzenie naprawienia wyrządzonej szkody na drodze postępowania cywilnego.

Jak na to wskazuje wieloletnia praktyka, kluczem do sukcesu jest interdyscyplinarne spojrzenie na problemy, z którymi zmagają się nasi Klienci. Niezwykle istotnym jest umiejętne łączenie wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa podatkowego, karnego, karnego skarbowego, jak również wdrożenie odpowiednich instrumentów przewidzianych przez przepisy prawa cywilnego