W ramach jednej ze swoich specjalizacji, Kancelaria podejmuje się obsługi podmiotów stale zajmujących się windykacją i obrotem wierzytelnościami. W zakresie dochodzenia należności wspieramy również klientów indywidualnych.

Działamy kompleksowo, na wszystkich etapach dochodzenia wierzytelności:

  • wspieramy w procesie polubownego odzyskania należności,
  • ustalamy istotne składniki majątku ruchomego i nieruchomego Dłużnika,
  • zabezpieczamy ewentualne roszczenia, jeszcze przed procesem sądowym,
  • reprezentujemy w procesach sądowych,
  • reprezentujemy w postępowaniach egzekucyjnych,
  • reprezentujemy w postępowaniach upadłościowych.

W przypadku bezskuteczności egzekucji wszczętej przeciwko dłużnikom:

  • ustalamy przyczyny bezskuteczności,
  • dochodzimy zapłaty odszkodowania od członków zarządów spółek kapitałowych,
  • dochodzimy unieważnienia umów uszczuplających majątek dłużnika (inicjujemy postępowania w sprawach tzw. skargi pauliańskiej),
  • w razie konieczności – inicjujemy sprawy karne i reprezentujemy Klientów w sprawach karnych o ukrywanie i obciążanie majątku w celu pokrzywdzenia wierzyciela, faworyzowanie wybranych wierzycieli (art. 300 k.k. – art. 303 k.k.).