Karolina Biskup jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
W 2019 r. ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.
W trakcie studiów była beneficjentką stypendium rektora UŚ dla najlepszych studentów. Autorka
artykułu „Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt”, zawartego w
publikacji „Pozycja i ochrona zwierząt na gruncie prawa wykroczeń. Analiza wykroczeń zawartych w
ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń”. Prelegentka i organizatorka ogólnopolskich
konferencji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa medycznego oraz prawa gospodarczego i handlowego.
W trakcie studiów była wolontariuszką studenckiej poradni prawnej w sekcji prawa cywilnego. Od kilku
lat bierze czynny udział w akcji „Szlachetna Paczka”, w ramach której koordynuje działania lokalnej grupy darczyńców.
Z kancelarią Adwokaci Śląscy Łabno & Sierżant & Gomoła sp.p. związana jest od 2014 r., co umożliwiło jej zdobycie wiedzy praktycznej już w trakcie studiów.
Na co dzień zajmuje się przede wszystkim stałą obsługą prawną przedsiębiorców. W kręgu jej ścisłych
zainteresowań pozostaje prawo spółek handlowych oraz prawo i postępowanie cywilne (w szczególności prawo zobowiązań).
Posługuje się językiem angielskim.