Wieloletnie doświadczenie prawników zrzeszonych w Kancelarii obejmuje nadto sprawy karne z elementem międzynarodowym.  Powyższe obejmuje w szczególności realizację obrony praw naszych Klientów w postępowaniach wszczętych Europejskim Nakazem Aresztowania.

W przypadku wystosowania przez organy sądowe jednego z Państw Członkowskich wniosku o aresztowanie określonej osoby, a następnie o jej przekazanie, konieczne jest podjęcie niezwłocznej reakcji, celem oceny legalności wniosku, a w dalszej kolejności – przeciwdziałaniu niezasadnemu jej wydaniu. 

Do przekazania podejrzanych i oskarżonych, w ramach Europejskiego Nakazu Aresztowania, dochodzi w następujących sytuacjach:

– na potrzeby ścigania przestępstw

– w celu zastosowania środka zapobiegawczego, polegającego na pozbawieniu wolności, 

– w celu wykonania wyroku orzekającego karę pozbawienia wolności.

Warto wiedzieć, iż ostateczna decyzja w przedmiocie wykonania europejskiego nakazu aresztowania powinna być podjęta w terminie 60 dni od daty aresztowania.  Decyzja o przekazaniu osoby objętej Europejskim Nakazem Aresztowania powinna następnie zostać, wedle obowiązujących regulacji, wykonana jak najszybciej, nie później niż w ciągu 10 dni od dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie wykonania ENA. Co istotne, Państwa Unii Europejskiej nie mogą odmówić wydania swoich obywateli. Taka możliwość istnieje jedynie w sytuacji przejęcia względem określonej osoby wykonania wyroku pozbawienia wolności.  Istnieje jednak szereg sytuacji, w których Państwo Członkowskie odmawia wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Do przesłanek obligatoryjnych odmowy należą m.in.:

– prawomocne osądzenie danej osoby za to samo przestępstwo,

– niepełnoletniość, oceniana wedle przepisów obowiązujących w państwie wykonania nakazu,

– amnestia.

W praktyce największe znaczenie mają jednak przesłanki odmowy wydania o charakterze fakultatywnym, w szczególności następujące okoliczności:

– przestępstwo, które jest podstawą wydania ENA nie stanowi przestępstwa w polskim porządku prawnym (z pewnymi wyjątkami),

– na terenie Polski toczy się względem osoby objętej ENA postępowanie karne o przestępstwo, które stanowi podstawę nakazu, bądź wydano orzeczenie o odmowie wszczęcia postępowania, umorzeniu postępowania lub inne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, 

– nastąpiło przedawnienie ścigania lub wykonania kary za przestępstwo objęte ENA, a podlegające jurysdykcji sądów polskich,

– ENA dotyczy przestępstw popełnionych, w całości lub w części, na terytorium RP.

Zadaniem obrońcy w postępowaniach wszczętych ENA jest zapobieżenie bezpodstawnemu wydaniu Klienta za granicę kraju. Z uwagi na krótkie terminy procesowe, działania obrońcy powinny być skoordynowane i podjęte niezwłocznie. 

W przypadku wystosowania ENA, rekomendujemy jak najszybszy kontakt z obrońcą, co możliwe jest dzięki prowadzonemu przez Kancelarię dyżurowi aresztowemu.

Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Ochrona interesów naszych Klientów nierzadko wymaga reprezentowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka czy Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. 

W przypadku naruszenia podstawowych praw przysługujących każdemu człowiekowi, a potwierdzonych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka, warto poszukiwać ochrony przed sądami międzynarodowymi, co następuje przez wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Skargi składane do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka najczęściej dotyczą takich zagadnień, jak:

  • przedłużające się tymczasowe aresztowanie,
  • naruszenie prawa do sądu,
  • naruszenie prawa do rzetelnego i szybkiego procesu, w sprawach cywilnych i karnych,
  • naruszenie wolności osobistej,
  • naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego,
  • naruszenie prawa do poszanowania mienia. 

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczy działań i aktów władz i organów państwowych, które w ocenie skarżącego naruszyły prawa zagwarantowane przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. 

Na skutek wniesienia skargi, Trybunał rozstrzyga, czy w toku postępowania prowadzonego przed organami krajowymi doszło do naruszenia praw człowieka. W przypadku pozytywnego rozpoznania skargi, na rzecz takiej osoby zasądzane jest zadośćuczynienie za poniesione straty.

Wydany przez Europejski Trybunał wyrok jest wiążący dla Państwa.

Co istotne, przed wniesieniem skargi do ETPC, koniecznym jest wykorzystanie wszystkich środków prawnych przewidzianych w krajowym systemie ochrony prawa, co w szczególności dotyczy środków odwoławczych (apelacji, kasacji czy skargi kasacyjnej) 

Termin na wniesienie skargi do Trybunału wynosi 6 miesięcy od dnia prawomocnego zakończenia postępowania krajowego.