Łącząc wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin prawa a przy tym posiłkując się  znajomością kryminalistyki, techniki motoryzacyjnej, medycyny sądowej czy zagadnień bezpieczeństwa i higieny i pracy, już od ponad 10 lat:

– dochodzimy w imieniu naszych klientów różnego rodzaju odszkodowań, 

– bronimy naszych klientów przed nieuzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi.

Właściwa kompensacja strat wymaga umiejętności wykazania szkody i jej związku przyczynowego z działaniem lub zaniechaniem sprawcy. 

Szkody są pochodną działań lub zaniechań w różnych obszarach życia, względnie są następstwem  deliktów cywilnych jak i przestępstw lub wykroczeń. Dlatego zarówno dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, jak i obrona przed takimi roszczeniami wymagają łączenia wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin prawa – najczęściej  prawa cywilnego, karnego, podatkowego, administracyjnego, drogowego. 

Reguły dowodzenia istnienia lub nieistnienia roszczeń są takie same.

W sprawach odszkodowawczych reprezentujemy klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Obsługujemy podmioty specjalizujące się w likwidacji szkód, tzw. firmy odszkodowawcze. 

Badamy stany faktyczne i prawne szkód do 20 lat wstecz, nawet jeżeli pokrzywdzony otrzymał świadczenie od sprawcy lub jego ubezpieczyciela, ale nie zrzekł się pisemnie dalszych roszczeń lub nie zapadł w tym przedmiocie prawomocny wyrok.

Najczęściej dochodzone szkody to szkody osobowe i majątkowe wynikłe z:

– wypadków komunikacyjnych, 

– wypadków przy pracy, 

– wypadków w rolnictwie,

– błędów medycznych diagnostycznych i w trakcie leczenia,

oraz

– błędnych decyzji organów władzy (administracyjnych i procesowych),

– niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,

– nadużycia władzy lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych (tzw. przestępstwa urzędnicze: występki).

Odrębną kategorię spraw stanowią sprawy o roszczenia z polis ubezpieczeniowych, w których ubezpieczyciel odmówił wypłaty, mimo zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Chodzi o wszelkie polisy AC, NNW, polisy na życie, polisy ochronne, polisy ochronno-kapitałoweProwadzimy także spory z ubezpieczycielami o roszczenia ubezpieczonych z tytułu zawyżonych kosztów likwidacji tzw. polisolokaty.

Dla poszkodowanych w wypadkach lub na skutek błędów medycznych dochodzimy m.in.:

– zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliżej, kosztów pogrzebu, rent dla osób, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego,

– odszkodowań za straty materialne (zniszczone mienie, koszty leczenia i rehabilitacji, utracone zarobki),

– zadośćuczynień pieniężnych za doznaną krzywdę – negatywne następstwa wypadku (uszczerbek na zdrowiu, złe rokowania na przyszłość, zmiana trybu życia, negatywny wpływ na życie osobiste, zawodowe, towarzyskie itp.),

– zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy, zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość,

– renty wyrównawczej (ponad świadczenia rentowe z ZUS),

– renty z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych,

– zadośćuczynień z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Dla pokrzywdzonych działaniami funkcjonariuszy publicznych, na skutek błędnych lub bezprawnych decyzji dochodzimy odszkodowań za straty materialne, zadośćuczynień za naruszenie dóbr osobistych. 

Straty materialne w tym wypadku obejmują faktycznie utracone mienie (np. „zniszczone” przedsiębiorstwo) oraz tzw. zyski utracone, czyli wszystko to co pokrzywdzony mógłby uzyskać i uzyskałby gdyby szkoda nie powstała (np. utracone dochody).

WIĘCEJ INFORMACJI? BEZPŁATNA KONSULTACJA: