Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie bieżącej obsługi Spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych, jak również w zakresie doradztwa korporacyjnego, na każdym etapie działalności. 

Zapewniamy wielopłaszczyznową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, obejmującą wszelkie etapy ich egzystencji, w tym w szczególności w następujących obszarach:

 • ochronę przedsiębiorców
 • zakładanie i rejestracja Spółek oraz innych podmiotów gospodarczych, 
 • wsparcie w wyborze optymalnych form prawnych prowadzonej działalności,
 • stała i doraźna obsługa istniejących podmiotów gospodarczych,
 • opracowanie dokumentacji korporacyjnej, w szczególności projektów umów i statutów Spółek, uchwał organów Spółek, regulaminów, umów i aktów prawnych dotyczących wewnętrznych stosunków w Spółce,
 • doradztwo i reprezentacja w przypadku sporów korporacyjnych,
 • opracowanie dokumentacji związanej z zewnętrzną działalnością Spółki, 
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w stosunkach z instytucjami publicznymi, organami administracji,
 • przygotowanie, opiniowanie i negocjacje umów z kontrahentami, prowadzenie mediacji, 
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w postępowaniach przedsądowych i sądowych, w tym w sprawach zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego (tj. w zakresie odpowiedzialności podmiotów gospodarczych za czyny zagrożone pod groźbą kary), 
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • bieżący nadzór i informowanie o zmianach w przepisach prawnych, 
 • opracowanie i wdrażanie planów działania nakierowanych na zapewnienie zgodności funkcjonowania podmiotów gospodarczych z obowiązującymi normami prawa, w tym prawa handlowego, karnego, administracyjnego, prawa pracy i in. 
 • przekształcenie, łączenie, podział Spółek i innych podmiotów gospodarczych
 • obsługa restrukturyzacji Spółek,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółek i innych podmiotów gospodarczych. 

Oferujemy szczególny rodzaj obsługi prawnej, umożliwiający nie tylko budowę czy przekształcenie przedsiębiorstwa, jego rozwinięcie i bieżące funkcjonowanie, ale także dodatkowo ochronę przedsiębiorstwa, uwzględniającą m.in. najnowsze regulacje prawne z zakresu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (Czytaj więcej…).

Kancelaria realizuje kompleksowy program ochrony przedsiębiorców przed ryzykami wynikającymi z odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej, karnej, w tym karnej skarbowej, jak i przed czynami nieuczciwej konkurencji, nieuczciwymi zachowaniami kontrahentów, Klientów, pracowników i współpracowników, czy też przed nadużyciami urzędników.

W ramach działań nakierowanych na ochronę przedsiębiorców:

 • ujawniamy czyny nieuczciwej konkurencji,
 • pomagamy chronić własność przemysłową, prawa autorskie, dobra osobiste,
 • prowadzimy audyty stanów prawnych przedsiębiorstw i ich majątku, audyty prawne umów i kontraktów, audyty stanu wykonania umów, regulaminów, procedur,
 • eliminujemy z umów i regulaminów klauzule niedozwolone (abuzywne),
 • eliminujemy niekorzystne zapisy umów, regulacje sprzeczne z prawem, wszelkie regulacje narażające przedsiębiorcę na szkodę, ewentualne kary i grzywny,
 • opracowujemy i wdrażamy gwarancje i zabezpieczenia wykonania umów (weksle, przewłaszczenia, zastawy itp.),
 • pomagamy zminimalizować ryzyka wciągania w tzw. karuzele podatkowe,
 • dochodzimy naprawienia szkód,
 • dochodzimy należności dla Klientów,
 • weryfikujemy wypłacalność kontrahentów,
 • inicjujemy ściganie karne nieuczciwych kontrahentów, dłużników, pracowników i sprawców wszystkich przestępstw na szkodę przedsiębiorstwa,
 • opracowujemy i wdrażamy regulacje tzw. następstwa prawnego na wypadek śmierci właściciela przedsiębiorstwa lub udziałowca spółki,
 • dbamy o bezpieczeństwo prawne członków zarządów spółek od odpowiedzialności własnym majątkiem za zobowiązania Spółki.

Wraz z podmiotami współpracującymi z Kancelarią:

 • zapewniamy Klientom obsługę rachunkowo-podatkową (we współpracy z kancelarią podatkową),
 • zapewniamy Klientom doradztwo podatkowe – we współpracy z doradcą podatkowym,
 • reprezentujemy w czynnościach kontrolnych i postępowaniach podatkowych, przez organami podatkowymi i celnymi,
 • opracowujemy odwołania od decyzji, skargi do Sądów Administracyjnych,
 • reprezentujemy przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi. 

Ofertę dedykujemy w szczególności firmom następujących branż:

 • windykacyjnej,
 • bankowej,
 • energetycznej,
 • IT, fin-tech,
 • handlowej, e-commerce,
 • transportowej (drogowej, kolejowej, lotniczej)
 • ubezpieczeniowej, odszkodowawczej,
 • medycznej,
 • sportowej.

Swoją ofertę kierujemy także do instytucji państwowych i samorządowych oraz fundacji i stowarzyszeń.