Prawo cywilne stanowi niezwykle rozległą dziedzinę, z którą każdy z nas ma do czynienia na co dzień. 

W ramach świadczenia usług z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, chronimy interesy naszych Klientów w postępowaniach z zakresu:

 

Prawa rzeczowego, w tym w szczególności:

 • ochrona prawa własności i posiadania rzeczy ,
 • stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia,
 • uwłaszczenia,
 • uzgadnianie stanu prawnego nieruchomości,
 • podział majątku

 

Prawa zobowiązań, w tym w szczególności:

 • sprawy o zapłatę,
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów,
 • udział w postępowaniu nakazowym, upominawczym, postępowaniach gospodarczych,
 • sprawy związane z windykacją należności,
 • ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami, 
 • sprawy konsumenckie,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów, kontraktów.

 

Spraw z zakresu windykacji wierzytelności i egzekucji należności:

 • wezwania do zapłaty, 
 • polubowne dochodzenie wierzytelności,
 • reprezentacja i doradztwo w postępowaniu sądowym o zapłatę,
 • wszczęcie i kierowanie egzekucją we współpracy z komornikiem,
 • skargi na czynności komorników,
 • powództwa przeciwegzekucyjne,
 • zabezpieczenia wierzytelności.

 

Prawa spadkowego:

 • kompleksowa obsługa spraw spadkowych,
 • stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenia dziedziczenia,
 • dział spadku,
 • dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności,
 • ustalanie prawa do zachowku, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku,
 • przyjęcie, odrzucenie spadku,
 • sprawy o obalenie testamentu,
 • sprawy o uznanie za zmarłego,
 • sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • opodatkowanie i zabezpieczenie spadków, 
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • rozrządzenia testamentowe, umowy o dziedziczenie.

 

Prawa rodzinnego:

Kompleksowa reprezentacja w sprawach rozwodwych oraz o separację:

 • sprawy o rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie,
 • sprawy o rozwód z obcokrajowcem,
 • sprawy o podział majątku,
 • udział w mediacjach pomiędzy małżonkami,
 • sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego.

 

W sprawach o alimenty: 

 • dochodzenie alimentów na dziecko oraz na współmałżonka,
 • zmiana wysokości ustalonych alimentów,
 • stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawy o zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów,
 • dochodzenie alimentów na rzecz kobiety ciężarnej, pokrycie kosztów w okresie porodu i połogu,
 • sprawy sądowe w zakresie zaspokojenia potrzeb rodziny,
 • egzekucja alimentów.

 

Spraw majątkowych:

 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe małżonka,
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (np. zaciąganie nadmiernego zobowiązania, zbycie nieruchomości, umowy poręczenia),
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (np. z uwagi na uzależnienie),
 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,
 • małżeńskie umowy majątkowe,
 • zniesienie wspólności ustawowej (intercyza).

 

Spraw z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem:

 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • wydanie dziecka,
 • porozumienie odnośnie istotnych spraw dziecka,
 • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka,
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,
 • zakazanie styczności z dzieckiem jednemu z rodziców,
 • zmiana wyroku rozwodowego odnośnie władzy rodzicielskiej.

 

Ustalenie rodzicielstwa:

 • uznanie dziecka,
 • sądowe ustalenie ojcostwa (na podstawie oświadczenia lub badań DNA),
 • ustalenie macierzyństwa,
 • zasądzenie alimentów,
 • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • zmiana nazwiska.

 

Prawo pracy:

 • doradztwo prawne i reprezentacja procesowa w sprawach pracowniczych,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • mobbing, dyskryminacja w zatrudnieniu,
 • przywrócenie do pracy,
 • sprawy o wypłatę wynagrodzenia, odpraw pieniężnych,
 • umowy o pracę – sporządzanie projektów, opiniowanie.

Inne:

 • opiniowanie projektów umów,
 • sporządzanie i negocjowanie warunków umów,
 • umowy sprzedaży, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy najmu i dzierżawy, umowy kredytu, pożyczki, darowizny, umowy o roboty budowlane,
 • kontrakty menadżerskie,
 • umowy nienazwane.