W ramach jednej ze swoich specjalizacji, Kancelaria podejmuje się obsługi podmiotów stale zajmujących się windykacją i obrotem wierzytelnościami.
W zakresie dochodzenia należności wspieramy również klientów indywidualnych.

Działamy kompleksowo, na wszystkich etapach dochodzenia wierzytelności:
– wspieramy w procesie polubownego odzyskania należności,
– ustalamy istotne składniki majątku ruchomego i nieruchomego Dłużnika,
– zabezpieczamy ewentualne roszczenia, jeszcze przed procesem sądowym,
– reprezentujemy w procesach sądowych,
– reprezentujemy w postępowaniach egzekucyjnych,
– reprezentujemy w postępowaniach upadłościowych.

W przypadku bezskuteczności egzekucji wszczętej przeciwko dłużnikom:
– ustalamy przyczyny bezskuteczności,
dochodzimy zapłaty odszkodowania od członków zarządów spółek kapitałowych,
– dochodzimy unieważnienia umów uszczuplających majątek dłużnika (inicjujemy postępowania w sprawach tzw. skargi pauliańskiej),
– w razie konieczności – inicjujemy sprawy karne i reprezentujemy Klientów w sprawach karnych o ukrywanie i obciążanie majątku w celu pokrzywdzenia wierzyciela, faworyzowanie wybranych wierzycieli (art. 300 k.k., art. 2013 k.k.).