Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego, zarówno w zakresie stosunków pomiędzy małżonkami, jak i pomiędzy rodzicami i dziećmi.

 

Kompleksowa reprezentacja w sprawach rozwodowych oraz o separację obejmuje:

• sprawy o rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie,
• sprawy o rozwód z obcokrajowcem,
• sprawy o podział majątku,
• udział w mediacjach pomiędzy małżonkami,
• sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem,
• sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego.

W sprawach o alimenty:

• dochodzenie alimentów na dziecko oraz na współmałżonka,
• zmiana wysokości ustalonych alimentów,
• stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
• sprawy o zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów,
• dochodzenie alimentów na rzecz kobiety ciężarnej, pokrycie kosztów w okresie porodu i
połogu,
• sprawy sądowe w zakresie zaspokojenia potrzeb rodziny,
• egzekucja alimentów.

w sprawach majątkowych:

• podział majątku wspólnego małżonków,
• ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
• wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe małżonka,
• zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (np.
zaciąganie nadmiernego zobowiązania, zbycie nieruchomości, umowy poręczenia),
• pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (np. z uwagi na
uzależnienie),
• zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,
• małżeńskie umowy majątkowe,
• zniesienie wspólności ustawowej (intercyza).

w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem:

• przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
• ustalenie kontaktów z dzieckiem,
• wydanie dziecka,
• porozumienie odnośnie istotnych spraw dziecka,
• zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka,
• powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,
• zakazanie styczności z dzieckiem jednemu z rodziców,
• zmiana wyroku rozwodowego odnośnie władzy rodzicielskiej.

w sprawach z zakresu ustalenia rodzicielstwa:

• uznanie dziecka,
• sądowe ustalenie ojcostwa (na podstawie oświadczenia lub badań DNA),
• ustalenie macierzyństwa,
• zasądzenie alimentów,
• zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
• unieważnienie uznania dziecka,
• zmiana nazwiska.